Βασικός στόχος είναι η εισαγωγή των μαθητών στη δομή της επιλογής, ακριβέστερα στις λογικές εκφράσεις: απλές και σύνθετες, στη Δομή της Απλής Επιλογής: Αν… Τότε, της Σύνθετης Δομής Επιλογής: Αν...Τότε…Αλλιώς και της Δομής Πολλαπλής Επιλογής: Εμφωλευμένες Αν…Τότε…Αλλιώς.